Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

TaloTuki Oy
Y-tunnus: 2479117-7
Haaransuontie 9, 90240 Oulu

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin.

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jukka Tuorila
Postiosoite: Haaransuontie 9, 90240 Oulu
Puhelin: 029 007 5354
Sähköposti: palvelu@talotuki.fi

3. Rekisterin nimi

TaloTuki Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • markkinoinnin ja viestinnän hoitaminen,
 • asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu,
 • palvelun toteuttaminen,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset ja kyselyt,
 • asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset ja
 • laskutus, laskusuoritusten käsittely ja perintä

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tilaajien tietoja käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat TaloTuki Oy:n asiakkaita. Asiakkaina voivat olla sekä yksityiset henkilöt että yritykset tai yritysten edustajina toimivat henkilöt.

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakasnumero
 • Laskutus- ja osoitetiedot
 • Yritys

Rekisterin tietosisältö vaihtelee asiakaskohtaisesti sen perusteella, miten ja mitä palveluja käytetään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Tiedot saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, paperilomakkeella, sähköisellä lomakkeella rekisterinylläpitäjän verkkosivun kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • työntilaajalta tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä sekä
 • uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta.

Tiedot päivitetään manuaalisesti järjestelmään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

TaloTuki Oy ei siirrä tai luovuta asiakasrekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia rekisterinpitäjän asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterin tietoja säilytetään tietokannassa, johon pääsy on rajoitettu käyttäjäoikeuksilla ja jota säilytetään lukituissa tiloissa.

TaloTuki Oy:n tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisterin sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Rekisteriä ylläpidetään sekä päivitetään suojatussa tietojärjestelmässä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu TaloTuen asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 3).

Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

10. Tiedon korjaaminen

Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 3 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 3 mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Kielto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Rekisteröity voi myös kieltää tietojensa käyttämisen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.