Kosteusmittaukset

Tietoa kosteusmittauksista

Yleistä mittauksista

Kosteusmittauksien tuloksiin ja niiden tulkintoihin vaikuttavat monet tekijät. Kosteusmittauksilla pyritään yleensä selvittämään rakenteiden vaurioitumisriskiä tai rakennusaikana rakenteiden kuivumista.

Kosteusmittauksissa mitataan yleensä kahta osatekijää, kosteuden määrää ( % ) ja lämpötilaa (°C ). Esimerkiksi mikrobivaurion syntyyn vaikuttaa kuitenkin myös aika, jonka mitattava materiaali on ns. kriittisellä alueella ( % / °C ). Silloin kun arvioidaan riskiä mikrobivaurion syntyyn, tulee huomioida myös vuodenaika ja ympäröivät olosuhteet.

Yleistä mittaustavoista

Pintakosteusmittauksessa mittapää muodostaa materiaaliin pintaan mittauskentän. Mitattuun arvoon vaikuttaa materiaalin tiheys ja sen kosteuspitoisuus. Pintakosteusmittauksessa verrataan oletetun kuivan kohdan mittauslukemaa muualta samasta materiaalista mitattuihin arvoihin.

Pintakosteusmittauksessa saatujen lukemien perusteella ei koskaan tule märittää esim. betonin pinnoituskelpoisuutta. Pintamittaria käytetään kosteuserojen selvittämisessä ja mahdollisten poikkeavien pintakosteuksien havainnoimisessa. Pintamittarin lukemat ovat aina suuntaa antavia ja oma mittalaite tulee tuntea. Samasta kohdasta mitatut lukemat vaihtelevat usein mittareiden välillä ja mittaustekniikasta riippuen.

Suhteellisen kosteuden mittausta käytetään yleisesti sisäilman, eristeiden ja betonin kosteuden määrittämisessä. Suhteellista kosteutta ( RH-% ) mitattaessa mitataan aina myös lämpötila ja näiden lukujen perusteella voidaan laskea ilman sisältämä absoluuttinen kosteuspitoisuus ( g/m³). Suhteellisen kosteuden mittaukseen vaikuttaa ympäröivät olosuhteet. Ulkoilman lämpötila ja kosteus vaihtelee merkittävästi jopa vuorokauden sisällä. Huoneilman suhteellinen kosteus vaihtelee vuoden ajasta riippuen normaalisti 20-60 RH-% välillä. Näin ollen etenkin ulkoseiniä mitattaessa mittauksien tulkinta on haastavaa.

Betonin mittauksessa on kaksi tapaa, ns. porareikämenetelmä ja näytepalamenetelmä. Tästä lisätietoa Pinnoituskelpoisuuden mittaus -osiossa

Puunkosteutta mitataan yleensä piikkielektrodeilla, jolloin mittalaite ilmoittaa kosteuden määrän puun paino- % (pp- %) kosteutena.

Asuntokaupan kosteusmittaukset

Asuntokaupan kosteusmittauksessa keskitytään yleensä vesipisteiden ja kosteiden tilojen kosteustilanteen selvittämiseen sekä kunnon arviointiin. Mittaukset tehdään aluksi rakenteita rikkomattomin menetelmin pintakosteusilmaisinta apuna käyttäen. Samassa yhteydessä rakenteiden ja pintojen kuntoa arvioidaan myös aistinvaraisesti. Tämän arvion ja mittausten perusteella tehdään päätelmät mahdollisten rakennekosteusmittausten tai muiden mahdollisten lisätutkimusten tarpeellisuudesta.

TaloTuki Oy käyttää pintakosteusmittauksissa luotettavia Gann- ja TRAMEX kosteusmittauslaitteita. Pientalojen kauppatilanteen kosteusmittauksen yhteydessä on kuitenkin aina suositeltavaa keskittyä myös rakennuksen kuntoon laajemminkin suorittamalla Asuntokaupan kuntotarkastus.

Ota yhteyttä

Rakennekosteuden mittaukset

Rakennekosteuden mittauksella tarkoitetaan rakenteen tai rakenneosan sisältämän vesipitoisuuden määrittämistä. Rakennekosteuden mittausta apuna käyttäen voidaan arvioida onko kyseisessä rakenteessa normaalista poikkeava kosteuspitoisuus ja mahdollisesti riski rakenteen vaurioitumiselle.

Rakennekosteusmittaukset tehdään yleensä poraamalla reikä rakenteeseen tai avaamalla rakennetta. Kosteusmittauksissa tulee aina tiedostaa mitattavan rakenneosan ominaiskosteus vallitseviin olosuhteisiin nähden.

TaloTuki Oy käyttää rakennekosteuden mittauksissa luotettavia Vaisala ja Gann kosteusmittauslaitteita

Ota yhteyttä

Pinnoituskelpoisuuden mittaukset

Nykyiset pinnoite-/ vedeneristevalmistajat antavat tuotteillensa pinnoituskelpoisuusvaatimuksia mm. alustan kosteuden suhteen. Tällöin esimerkiksi uuden betonivalun tai vesivahingon yhteydessä kastuneen rakenteen tulee täyttää vaaditut raja-arvot. Raja-arvot annetaan yleensä suhteellisenkosteuden prosentteina (RH-%) tai joissain tapauksissa painoprosentteina (p-%). Rakentamisen alussa tulee ottaa huomioon kosteuden hallinta, jolla on suuri merkitys mm. betonivalun kuivumisaikaan. Betonivalun kuivumisaikaan vaikuttaa ympäröivien olosuhteiden lisäksi mm. betonin laatu, vahvuus ja pintojen puhtaus.

Esimerkiksi uuden valun mittauksessa pinnoituskelpoisuus voidaan määrittää näytepalamittauksena. Näytepalamittaus tehdään ottamalla betonista näytepaloja halutulta syvyydeltä. Näytepalat asetetaan koeputkeen yhdessä RH- anturin kanssa ja mittaus suoritetaan tasaantumisajan jälkeen.

Näytepalamittauksen etu on, että mittaustulos saadaan samalle päivälle ja näytteenotto hetkellä betonin lämpötilan ei välttämättä tarvitse olla mittausalueella (15-25 °C). Näytepalamittaus on usein kustannustehokkaampi menetelmä, koska mittaus voidaan tehdä yhdellä käynnillä.

Mikäli mittauskohtia on useampia, voidaan mittaukset tehdä myös poramittauksella. Poramittauksessa betonin lämpötilan tulee olla 15-25 °C ja lämpötilan tulee olla tasainen koko tasaantumisajan. Porareikämittauksessa tasaantumisaika on noin 3vrk.

Mittaussyvyys vaihtelee riippuen siitä onko kyseessä uusi betonivalu vai vesivahingon yhteydessä kastunut rakenne.

TaloTuki Oy käyttää pinnoituskelpoisuuden mittauksissa luotettavia Vaisala- kosteusmittauslaitteita.

Ota yhteyttä

Kosteusvaurio- ja vesivahinkokartoitukset

Kosteusvaurio- ja vesivahinkokartoituksen ensisijainen tehtävä on vahingon syyn ja laajuuden selvittäminen sekä lisävaurioiden ehkäiseminen. Kartoituksessa kiinnitämme huomiota myös asumiselle aiheutuvan haitan minimoimiseen ja asukkaiden opastukseen.

Kyseisten selvitystöiden yhteydessä määritetään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Esimerkiksi pikaisilla purku- ja kuivaustöillä minimoidaan mm. mikrobivaurioiden syntymistä ja nopeutetaan kokonaiskuivatusaikaa. Kartoitusraporttimme on selkeä ja helposti ymmärrettävä, mikä helpottaa asioiden sujuvaa etenemistä.

Kartoittajamme ovat ammattilaisia ja heillä on VTT- Rakenteiden kosteudenmittaajan henkilösertifioinnit!

Ota yhteyttä

Kosteusvaurion jälkeiset toimenpiteet

Kosteusvauriota epäiltäessä tai vesivahingon sattuessa on ensitilassa syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Asiantuntijanasi annamme apua ja neuvoja lisävaurioiden torjuntaan sekä jatkotoimenpiteiden hoitoon. Tarvittaessa voimme hoitaa vahingon laajuuden selvityksen ja korjaustöiden organisoinnin ammattimaisesti alusta loppuun asti.

Lisää aiheesta Kosteusvaurio- ja vesivahinkokartoitukset

Ota yhteyttä